ตัวย่อ ACoS

ACoS

ACoS เป็นตัวย่อสำหรับ ต้นทุนการขายโฆษณา.

ตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของแคมเปญผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนโดย Amazon ACoS ระบุอัตราส่วนของค่าโฆษณาต่อยอดขายเป้าหมาย และคำนวณโดยสูตรนี้: ACoS = ค่าโฆษณา ÷ ยอดขาย