BDBP Acronyms

BDBP

BDBP เป็นตัวย่อสำหรับ การตัดสินใจซื้อของแบรนด์ Persona.

รายการเหตุผลที่จะกระตุ้นให้กลุ่มเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายของคุณซื้อบางอย่างจากคุณและเหตุผลที่จะไม่บอกพวกเขาอย่างแน่นอน