ตัวย่อ CAC

CAC

CAC เป็นตัวย่อสำหรับ ต้นทุนในการหาลูกค้า.

ค่าใช้จ่ายในการชนะใจลูกค้าเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ ในฐานะหน่วยเศรษฐกิจที่สำคัญ ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้ามักเกี่ยวข้องกับมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า ด้วย CAC บริษัทใดๆ ก็ตามสามารถวัดได้ว่าพวกเขาใช้จ่ายไปเท่าใดในการจัดหาลูกค้าแต่ละราย