CSV Acronyms

CSV

CSV เป็นตัวย่อสำหรับ ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค.

รูปแบบไฟล์ทั่วไปที่ใช้สำหรับการส่งออกและนำเข้าข้อมูลภายในระบบ ตามชื่อที่แนะนำ ไฟล์ CSV ใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกค่าในข้อมูล