DXP ตัวย่อ

DXP

DXP เป็นตัวย่อสำหรับ แพลตฟอร์มประสบการณ์ดิจิทัล.

ชุดเทคโนโลยีหลักแบบบูรณาการที่สนับสนุนองค์ประกอบ การจัดการ การส่งมอบ และการเพิ่มประสิทธิภาพของประสบการณ์ดิจิทัลตามบริบท

ที่มา: Gartner