LMS อักษรย่อ

LMS

LMS เป็นตัวย่อสำหรับ ระบบการจัดการเรียนรู้.

ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการบริหาร เอกสาร การทดสอบ การติดตาม การรายงาน การทำงานอัตโนมัติ และการส่งมอบหลักสูตรการศึกษา โปรแกรมการฝึกอบรม การรับรอง และโปรแกรมการพัฒนา หรือที่เรียกว่าแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันอีเลิร์นนิง