SEO คำย่อ

SEO

SEO เป็นตัวย่อสำหรับ การ Search Engine Optimization.

จุดประสงค์ของ SEO คือการช่วยให้เว็บไซต์หรือชิ้นส่วนของเนื้อหา "ถูกค้นพบ" บนอินเทอร์เน็ต เครื่องมือค้นหาเช่น Google, Bing และ Yahoo จะสแกนเนื้อหาออนไลน์เพื่อหาความเกี่ยวข้อง การใช้คำหลักที่เกี่ยวข้องและคำหลักหางยาวสามารถช่วยให้พวกเขาจัดทำดัชนีไซต์ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นเมื่อผู้ใช้ทำการค้นหา จะพบได้ง่ายขึ้น มีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ SEO และตัวแปรอัลกอริธึมที่แท้จริงได้รับการปกป้องข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อย่างใกล้ชิด