คำย่อ SME

EMS

SME ย่อมาจาก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

n สหภาพยุโรป วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นองค์กรที่มีขนาดเฉพาะซึ่งวัดจากจำนวนพนักงาน ธุรกิจขนาดเล็กมีพนักงานน้อยกว่า 50 คน และองค์กรขนาดกลางมีพนักงานมากกว่า 50 คนแต่น้อยกว่า 250 คน ตัวย่อ SMB ใช้ในสหรัฐอเมริกาและมีคำอธิบายแตกต่างกัน