SPF คำย่อ

SPF

SPF เป็นตัวย่อสำหรับ กรอบนโยบายผู้ส่ง.

Sender Policy Framework เป็นโปรโตคอลการตรวจสอบสิทธิ์อีเมลที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับการปลอมโดเมนที่ส่งจากบริการส่งที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่อยู่ IP ในระหว่างการส่งอีเมล