URI คำย่อ

URI

URI เป็นตัวย่อสำหรับ ตัวระบุทรัพยากรสากล.

สมาชิกของชุดชื่อสากลในเนมสเปซที่ลงทะเบียนและที่อยู่ที่อ้างอิงถึงโปรโตคอลที่ลงทะเบียนหรือเนมสเปซ มักใช้แทนกันได้กับ Universal Resource Locator (URL) ซึ่งเป็นรูปแบบของ URI