Playbooks การขายแบบดิจิทัลและยุคใหม่ของการขาย

ในสภาพแวดล้อมการขายในปัจจุบันความท้าทายมากมายสามารถป้องกันไม่ให้ผู้นำฝ่ายขายช่วยให้ทีมของตนบรรลุเป้าหมายได้ พนักงานขายใช้เวลากับงานธุรการมากขึ้นและใช้เวลาในการขายน้อยลง เพื่อเร่งการเติบโตลดความไร้ประสิทธิภาพภายในองค์กรและลดการหมุนเวียนในการขายผู้นำฝ่ายขายต้องสร้างกระบวนการที่คล่องตัวและปรับเปลี่ยนได้ Playbooks การขายแบบดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่ง