POE คืออะไร? จ่ายเป็นเจ้าของสร้างรายได้ ... และแชร์ ... และ Converged Media

POE เป็นคำย่อของวิธีการกระจายเนื้อหาสามวิธี สื่อที่จ่ายเงินเป็นเจ้าของและได้รับล้วนเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลในการสร้างอำนาจของคุณและกระจายการเข้าถึงของคุณในโซเชียลมีเดีย สื่อที่ต้องจ่ายเป็นเจ้าของและได้รับสื่อแบบชำระเงิน - คือการใช้ช่องทางการโฆษณาแบบชำระเงินเพื่อเพิ่มการเข้าชมและข้อความโดยรวมของแบรนด์ไปยังเนื้อหาของคุณ ใช้เพื่อสร้างการรับรู้เริ่มต้นสื่อรูปแบบอื่น ๆ อย่างรวดเร็วและเพื่อให้ผู้ชมใหม่ ๆ เห็นเนื้อหาของคุณ