5 Google Analytics Dashboards ที่จะไม่ทำให้คุณตกใจ

Google Analytics อาจเป็นเรื่องที่น่าวิตกสำหรับนักการตลาดจำนวนมาก ตอนนี้เราทุกคนรู้แล้วว่าการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรสำหรับแผนกการตลาดของเรา แต่พวกเราหลายคนไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน Google Analytics เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับนักการตลาดที่มีความคิดวิเคราะห์ แต่สามารถเข้าถึงได้มากกว่าที่เราหลายคนเข้าใจ เมื่อเริ่มต้นใช้งาน Google Analytics สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือแยกการวิเคราะห์ของคุณออกเป็นส่วนย่อย ๆ สร้าง