GrexIt: คลังความรู้สำหรับอีเมล Google Apps

Grexit เป็นซอฟต์แวร์เป็นแอปพลิเคชันบริการที่สร้างขึ้นสำหรับ Google Apps ซึ่งช่วยให้ บริษัท ต่างๆสามารถสร้างที่เก็บความรู้ได้ อีเมลยังคงเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารผ่านเว็บ ... และความรู้มากมายของ บริษัท จะถูกเก็บไว้ในข้อความที่ส่งและรับไปยังผู้ขายลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า Grexit มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: Shared Email Repository - ดัชนีที่แชร์และค้นหาได้ของอีเมลที่แชร์ ป้ายกำกับที่ใช้ร่วมกัน