Reelevant: เทคโนโลยีข่าวกรองอีเมลสด

อุตสาหกรรมอีเมลมีปัญหาใหญ่สองประการในการใช้การส่งจดหมายจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง: การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ - การส่งข้อความเดียวกันในเวลาเดียวกันไปยังสมาชิกอีเมลทั้งหมดของคุณจะไม่ได้รับข้อความที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมไปยังผู้รับที่เหมาะสม ทำไม Marianne อายุ 24 ปีถึงได้รับข้อเสนอเช่นเดียวกับ Michael อายุ 57 ปีเมื่อพวกเขาสนใจในสิ่งที่แตกต่างกันมาก เนื่องจากผู้รับแต่ละคนไม่ซ้ำกันดังนั้นแต่ละข้อความควร ส่วนบุคคล