Local SEO: การอ้างอิงคืออะไร? อาคารอ้างอิง?

การอ้างอิงคือการกล่าวถึงลักษณะเฉพาะของธุรกิจออนไลน์ของคุณแบบดิจิทัล อาจรวมถึงชื่อแบรนด์หรือสายผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่อยู่ทางกายภาพหรือหมายเลขโทรศัพท์ มันไม่ใช่ลิงค์