ActionIQ: แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้ายุคใหม่เพื่อปรับให้เข้ากับผู้คนเทคโนโลยีและกระบวนการ

หากคุณเป็น บริษัท ระดับองค์กรที่คุณกระจายข้อมูลในหลายระบบ Customer Data Platform (CDP) ก็เป็นสิ่งจำเป็น ระบบมักถูกออกแบบมาสำหรับกระบวนการภายในองค์กรหรือระบบอัตโนมัติ ... ไม่ใช่ความสามารถในการดูกิจกรรมหรือข้อมูลตลอดเส้นทางของลูกค้า ก่อนที่แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าจะเข้าสู่ตลาดทรัพยากรที่จำเป็นในการผสานรวมแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ยับยั้งการบันทึกความจริงเพียงครั้งเดียวซึ่งทุกคนในองค์กรสามารถเห็นกิจกรรมรอบ ๆ